Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – zobacz, kiedy może się przydać

Ubezpieczenie chroni majątek przedsiębiorcy przed ewentualnymi zobowiązaniami finansowymi spowodowanymi koniecznością naprawienia szkody osobie trzeciej lub w jej mieniu, wynikającymi z posiadania i prowadzenia działalności.

Linfi znak

Skorzystaj z pomocy specjalisty i uzyskaj:

  • całkowicie darmową konsultację
  • najkorzystniejszą ofertę za najniższą możliwą cenę
  • proste i zrozumiałe objaśnienie szczegółów oferty

Ubezpieczenie firmy w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim zarówno na mieniu, jak i na osobie. Obejmuje to sytuacje, takie jak, np. złamanie nogi przez klientkę w naszym lokalu z powodu nieodpowiedniego oznakowania śliskiego miejsca, czy zniszczenie telefonu w wyniku upadku.

Dodatkowo ubezpieczenie to także pokrywa szkody wynikłe z zalania innego lokalu spowodowanego na przykład uszkodzenie rur, w wyniku czego mogą zostać uszkodzone meble, sprzęt, ściany czy podłogi.

Jaki zakres obejmuje OC dla firm?

Ubezpieczenie zapewnia ochronę ubezpieczonemu w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej i chroni go przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorstwa za szkody osobowe i rzeczowe, wynikające między innymi z:

  • wprowadzeniem uszkodzonego produktu; 
  • odpowiedzialnością za szkody wyrządzone podwykonawcom;
  • niewykonaniem lub nieodpowiednim wykonaniem zlecenia;
  • udostępniania nieruchomości na podstawie umowy najmu lub dzierżawy;
  • zalania lub pożaru na terenie osób trzecich. 

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia OC dla firm?

Ubezpieczenie firmowe od odpowiedzialności cywilnej jest formą ochrony finansowej, która chroni przedsiębiorstwo przed roszczeniami osób trzecich z tytułu szkód osobowych lub rzeczowych wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ubezpieczenie to może obejmować różne sytuacje, takie jak wypadki w miejscu pracy, szkody spowodowane przez produkty lub usługi firmy, czy nawet naruszenia umów zawartych z klientami. Umożliwia to pokrycie kosztów związanych z odszkodowaniami, kosztami sądowymi oraz innymi wydatkami związanymi z dochodzeniem roszczeń, co może pomóc w zabezpieczeniu stabilności finansowej przedsiębiorstwa.