Linfi|

Zabezpieczenie kredytu – czym jest i jak działa?

zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie kredytu jest kluczowym elementem dla banków w ograniczaniu ryzyka związanego z udzielaniem finansowania. Przede wszystkim, jest ono powszechnie stosowane przy udzielaniu wysokokwotowych kredytów hipotecznych. Dlatego warto zrozumieć, czym dokładnie jest zabezpieczenie kredytu, jakie jest jego główne przeznaczenie, oraz jakie formy zabezpieczenia kredytu hipotecznego są najczęściej wykorzystywane.

Jednym z najważniejszych etapów w procesie uzyskiwania kredytu jest ocena zdolność kredytowej klienta. To właśnie w tym momencie bank podejmuje decyzję dotyczącą udzielenia finansowania oraz jego wysokości. Badanie sytuacji majątkowej i prywatnej stanowi istotny element, ale równie istotne jest dodatkowe zabezpieczenie, które pomaga ograniczyć ryzyko kredytowe dla banku. Warto zaznaczyć, że korzyści związane z zabezpieczeniem mogą być dwustronne, umożliwiając klientowi uzyskanie lepszych warunków finansowania.

Na czym właściwie polega zabezpieczenie kredytowe?

Zabezpieczeniem kredytu nazywamy prawnie uregulowane rozwiązanie, które umożliwia bankowi skuteczniejsze odzyskiwanie środków w przypadku niespłacenia kredytu przez klienta.

Każda forma zabezpieczenia kredytowego opiera się na zasadzie, że w sytuacji braku spłaty kredytu przez klienta, bank ma możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego, co umożliwia mu silniejszą pozycję w porównaniu do standardowego wierzyciela.

Zabezpieczenie pozwala zminimalizować ryzyko, że:

 • kredytobiorca celowo zaprzestanie spłaty zobowiązania;
 • kredytobiorca bardziej priorytetowo potraktuje zobowiązania wobec innych wierzycieli;
 • kredytobiorca nieintencjonalnie doprowadzi do sytuacji, w której nie będzie w stanie regularnie spłacać zobowiązania, a bank nie będzie miał jak odzyskać należności;
 • w trakcie postępowania egzekucyjnego w pierwszej kolejności zostaną zaspokojone wierzytelności wobec innych firm. 

Dlaczego banki mogą wymagać zabezpieczenia kredytu?

Banki wymagają zabezpieczenia kredytu, aby zminimalizować ryzyko utraty środków pożyczonych klientowi. Zabezpieczenie kredytu przynosi korzyści zarówno dla kredytobiorców, jak i dla banków. Jednym z nich jest choćby motywacja do spłaty zobowiązania. Klient, który ustanowił nieruchomość lub samochód przedmiotem zabezpieczenia, będzie miał większy bodziec do regularnej spłaty. W przypadku braku spłaty zobowiązania, bank będzie zabezpieczony. 

Dzięki temu klient starający się o kredyt z zabezpieczeniem, ma możliwości uzyskania wyższej kwoty finansowania. 

Zabezpieczenia kredytowe – korzyści dla klienta 

Zabezpieczenie kredytowe jest przede wszystkim pewną poduszką bezpieczeństwa dla banku. Niemniej jednak przynosi też pewne korzyści dla kredytobiorcy. 

Pozytywne aspekty zabezpieczenia kredytu z perspektywy klienta to:

 • Wyższa kwota finansowania;
 • Wydłużenie okresu spłaty;
 • Niższe koszty finansowania – taki kredyt może być tańszy ze względu na mniejsze ryzyko, które ponosi instytucja finansowa. 

Formy zabezpieczenia kredytu?

Form zabezpieczenia kredytu jest wiele. Wszystkie metody można jednak podzielić na dwa główne rodzaje zabezpieczeń.

Po pierwsze, istnieją zabezpieczenia rzeczowe, gdzie pożyczkodawca ma prawo egzekwowania wierzytelności z nieruchomości, przedmiotów i praw należących do kredytobiorcy. Drugim rodzajem są zabezpieczenia osobiste, takie jak weksle i poręczenia.

W praktyce oba rodzaje zabezpieczeń mogą być stosowane łącznie, co często ma miejsce w przypadku kredytów hipotecznych oraz innych znaczących zobowiązań finansowych.

Czym są zabezpieczenia osobiste?

Zabezpieczenie osobiste polega na poręczeniu osoby trzeciej, która razem z kredytobiorcą odpowiada za spłatę zobowiązania. W sytuacji, gdy kredytobiorca zaprzestanie spłaty zobowiązania, poręczyciel będzie odpowiedzialny za spłatę zobowiązania.  

Do zabezpieczenia osobistego możemy zaliczyć:

 • poręczenie wekslowe;
 • weksel inblonco;
 • przystąpienie do kredytu;
 • pełnomocnictwo;
 • cesja wierzytelności;
 • ubezpieczenie;
 • poręczenia bankowe; 
 • poręczenie według prawa cywilnego. 

Na czym polega zabezpieczenie rzeczowe?

Zabezpieczenie rzeczowe kredytu umożliwia wierzycielowi zaspokojenie roszczenia z konkretnych elementów majątku, takich jak ruchomości lub nieruchomości, będących własnością kredytobiorcy lub osoby trzeciej. W ramach tego rodzaju zabezpieczenia dłużnik odpowiada tylko za precyzyjnie określone składniki swojego majątku.

Do zabezpieczeń rzeczowych możemy zaliczyć:

 • Hipoteka – zabezpieczenie zobowiązania poprzez ustanowienie nieruchomości jako gwarancji.
 • Zastaw ogólny – występuje, gdy konkretne ruchomości są obciążone prawem, które umożliwia wierzycielowi zaspokojenie się z tych dóbr, niezależnie od ich obecnej własności, dając pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi dłużnika.
 • Kaucja – obejmuje złożenie przez dłużnika zabezpieczenia w postaci papierów wartościowych lub określonej sumy pieniędzy, z której bank może skorzystać w przypadku niewywiązania się dłużnika z umowy.
 • Blokada środków na rachunku bankowym – polega na tymczasowym zablokowaniu określonej kwoty środków na rachunku kredytobiorcy do momentu spłaty zaciągniętego zobowiązania.
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie – to przeniesienie prawa własności rzeczy na wierzyciela w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia.
 • Ubezpieczenie kredytu – umożliwia zaspokojenie roszczeń wierzyciela przez ubezpieczyciela w przypadku zaistnienia określonych warunków określonych w polisie.

Kredyt hipoteczny z zabezpieczeniem

Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego jest oczywiście hipoteka. Wpis w księdze wieczystej oznacza, że w przypadku niespłacenia zobowiązania przez kredytobiorcę, bank ma uprawnienie do wszczęcia egzekucji związanej z nieruchomością. W tej sytuacji nieruchomość obciążona hipoteką zostaje wystawiona na sprzedaż, co umożliwia bankowi odzyskanie zainwestowanych środków wraz z odsetkami i kosztami sądowymi. W przypadku, gdy pozostaje nadwyżka (jeśli istnieje), może być wypłacona kredytobiorcy lub przeznaczona na spłatę innych jego zobowiązań. W związku z tym wszelkie dodatkowe zabezpieczenia w przypadku kredytu hipotecznego są sprawą drugorzędną. Hipoteka może być dodatkowo zabezpieczona poprzez choćby ubezpieczenie pomostowe lub na życie.

Czy warto rozważyć zabezpieczenie kredytu?

Zabezpieczenie spłaty kredytu zazwyczaj wynika z decyzji banku, ale klient w wielu przypadkach ma możliwość wyboru między kredytem zabezpieczonym a niezabezpieczonym. Wybór tego pierwszego może być korzystny, gdy prowadzi to do obniżenia całkowitych kosztów kredytu, choć niestety nie zawsze jest to regułą.

Dlatego decyzję o dodatkowym zabezpieczeniu kredytu warto rozważyć szczególnie w przypadku ubiegania się o dużą kwotę lub gdy może to znacząco obniżyć koszty kredytu.

Jak przydatny był ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.